شیرین شیرین
  

ترانه شیرین شیرین ازپیوند

متن ترانه پیوند به نام شیرین شیرین

روزم تاریک از مویی
چشمم تار از گیسویی
من خود صیادم اما
می ترسم از آهویی
باد از مستی پابندش
شیرین شیرین لبخندش
از گل نازک تر قهرش
از لب شیرین تر قندش
می تابد ماهش در شب
می سوزد جانم از تب
می جوشد عشقم در دل
می رقصد نامش بر لب
کوردی
دنیا و دینم سوزیایه
میرکانم آگر دایه
یارم سوزه و بالا برز
هروایه آی هروایه
چاو نازک لیو آگر فن
مالم رمان گیانم سن
شاخم شکان ولگم برد
ریشگ ده خاکم الکن
شیرین اناره شیرین
کافر هناس بی دین
کشتم وه رنج بی ور
بختم سیه چاو اسرین

آهنگ های دیگر از پیوند :
آهنگی انتخاب نشده است